Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

4494 ab40 500
Reposted fromepidemic epidemic viatoniewszystko toniewszystko
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viasowaaa sowaaa
9160 ea54
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamaczowka maczowka
6673 31ac

November 20 2017

7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viakomplikacja komplikacja

November 19 2017

3362 dea1
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
1583 d898
Reposted frommisza misza viaoutoflove outoflove
3092 6e11 500
An autobiography
Reposted fromdivi divi viagket gket
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane… biodra,plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość
— (via kololowanki23)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawszystkodupa wszystkodupa

November 16 2017

Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaadurowe adurowe
3528 d3de
Reposted fromxaj xaj viaadurowe adurowe
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl