Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2018

April 25 2018

3143 89cd
Reposted fromkarahippie karahippie viaiwannabeyour iwannabeyour
7460 3f37 500
9552 a8ed 500
Reposted frombudas budas viakittylitter kittylitter

April 23 2018

3919 1dbe 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

April 11 2018

9179 35e7
Reposted fromlaj laj viainto-black into-black
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasoulforme soulforme

April 10 2018

Brakuje mi osoby, której mogłabym powiedzieć, że jestem zmęczona, że nie mam już siły i nie wiem jak żyć.

Brakuje mi.
— 22:48
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaviajero viajero
0126 e324 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamontak montak
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapoolun poolun
9899 a712
Reposted fromseaweed seaweed viayoungandstupid youngandstupid

April 08 2018

7590 fd72
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
8773 654f
Reposted fromkarahippie karahippie via65432123456 65432123456

April 07 2018

0704 78c6 500
Reposted fromnutt nutt viabarock barock
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
6901 ead2 500
Reposted fromolaosa olaosa viakittylitter kittylitter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl