Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

3305 ec39 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacytaty cytaty
Tylko się nie zakochuj.
— m.f. 3:34
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viapure-bliss pure-bliss
2796 c69b
drunk

beyoncebeytwice:

recentgooglesearches:

what does it mean when a guy says hi to you 

he’s lying

November 08 2017

nienawidze być słaba.
Reposted frommywonderland mywonderland viajethra jethra
2674 6ffa
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaiblameyou iblameyou

November 05 2017

4460 4e1d 500
Reposted fromsarazation sarazation viaprzeblyski przeblyski

October 26 2017

3977 ee93 500

k

October 23 2017

1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viaemptywardrobe emptywardrobe
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą , nigdy nie będziesz wiedzieć , czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności .
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viawszystkodupa wszystkodupa
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viapouler pouler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl